Samordningsprojekt för matsektorn

Aktuellt

Ruoka-ala kasvuun-evenemang pågår. Inom samordningsprojektet för matsektorn genomförs en landskapsturné där man samlar aktörer inom livsmedelsbranschen och funderar på hur verksamhet som hänför sig till utvecklingsområdena ska genomföras i området och hur god praxis ska spridas. Mer information om evenemangen (på finska).

Informationsutskick

Matsektorns informationsutskick på finska sker ungefär en gång i veckan. Prenumerera på informationsutskick till din e-post genom att skicka e-post till paivi.toyli@helsinki.fi. Här presenteras ett par av de senaste informationsutskicken:
Det riksomfattande samordningsprojektet för matsektorn informerar.


Projektpresentation: Lokal mat, ekologisk mat och naturprodukter

Matsektorn inkluderar omfattande och komplexa helheter som kan stödja och stärka näringsverksamheten i branschen. Det finns mycket olika slags utvecklingsverksamhet inom branschen, men än så länge finns det endast bristfällig och splittrad information om dess genomslagskraft och effekterna av åtgärderna. En effektiv och resultatrik riksomfattande samordning av matsektorn skapar mer- och nyhetsvärde på kort och lång sikt.

Mål

Det huvudsakliga målet med projektet är att effektivisera det ömsesidiga samarbetet mellan utvecklare och företagare inom matsektorn och deras aktivitet inom utvecklingsverksamhet. Inom projektet satsar man på

a) samarbete och samspel samt på att skapa gemensamma helheter,

b) att lyfta fram de resultat och effekter som uppnåtts inom målgruppen för programmet för utveckling av landsbygden på såväl företags- och projektnivå som med tanke på programmets genomslagskraft samt

c) att stödja utveckling av mervärdesprodukter genom samarbete mellan aktörer inom matsektorn.

Som ett resultat av samordningsprojektet för matsektorn ökar matsektorutvecklarnas och -företagarnas gemensamma föresatser och informationsutbyte, vilket ökar effektiviteten och genomslagskraften i verksamheten.

Målgrupper

Målgrupperna för projektet är lokala, regionala och riksomfattande projekt och aktörer inom matsektorn. Via nätverk gynnar projektet SME-företag och via dem olika kunder, allt från konsumenter till proffs.

Genomförs av
Det riksomfattande samordningsprojektet genomförs av

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, Päivi Töyli, paivi.toyli@helsinki.fi
Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi
Pro Luomu ry, Aura Lamminparras, info@proluomu.fi

Tidsplan
Projektet genomförs 1.2.2022 – 30.11.2024

Finansiering
Livsmedelsverket / Främjande av livsmedelskedjans funktion