Naturligtvis närmat!

Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik. Närmatsprogrammet som bereddes i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med olika intressentgrupper godkändes som statsrådets principbeslut 16.5.2013. Uppdatering av programmet har utarbetats på våren 2021. Närmatsprogrammet finns på svenska.

Närmat är lokal mat

I närmatsprogrammet avses med närmat i första hand lokal mat som främjar den lokala ekonomin, sysselsättningen och matkulturen i den egna regionen. Maten är producerad och förädlad av råvaror från den egna regionen och den marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Med den egna regionen avses ett landskap eller motsvarande eller mindre regionnivå.

Åtgärderna i närmatsprogrammet täcker närmast specialprodukter av små företag inom livsmedelsbranschen med den närliggande regionen som det största marknadsområdet, men som säljs via olika kanaler också i övriga Finland. Sådana produkter finns närmast i sortimentet hos små företag.

I närmatsprogrammet betonas också korta distributionskedjor. Närmat och lokalt producerad mat har ett nära samband speciellt med korta distributionskedjor. Korta distributionskedjor fastställs av ett mindre antal ekonomiska aktörer i kedjan, samarbete mellan aktörerna, lokal ekonomisk tillväxt samt geografiska och sociala förbindelser mellan producenterna och konsumenterna.

Mer information http://mmm.fi/sv/narmat

Livsmedelsföretagande
Styrkan hos de småskaliga livsmedelsföretagen och deras produkter är att det är fråga om unika och högklassiga produkter som produceras lokalt. Produkterna och produktionen väcker ofta positiva associationer, som att produkterna är färska och producerade nära konsumenten. Man kan säga att produkten har ett ansikte. Ofta kan ett småföretag också stå till tjänst med flexibel kundbetjäning, både för yrkesmässiga uppköpare och privatkunder.

Största delen av Finlands livsmedelsföretag är småföretag, titta på statistik om företag. Företagen som finns på olika håll i Finland representerar olika branscher. De vanligaste branscherna inom den småföretagsbaserade livsmedelsproduktionen är bageriverksamhet, förädling av grönsaker, bär och frukt samt köttförädling. Småföretagen spelar en viktig roll när det gäller att bevara och utveckla den finländska matkulturen.

Äkta smak -meddelande som stöd vid information om närmat (pdf).