För REKO-producenterna

Få avsättning för din produktion direkt till konsumenter

  • ingen återförsäljning
  • så lokalt som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får lokalt besluta enligt vilka övriga kriterier producenterna godkänns in i en REKO-ring
Bekanta dig med broschyren, s. 3.

Hur kan jag komma med i en REKO-ring?

Aktiva REKO-ringar hittar du här.

Om du vill komma med, ta kontakt med administratören!

Produktannons får inte läggas upp (på REKO-grupp) innan administratören har godkänt producenten till gruppen! Administratören har rätt att avlägsna en producents annons, som inte har blivit godkänd till gruppen (även om beställningar redan skulle ha kommit in).

REKO-aktörens guide

I REKO-guiden har man samlat sådana punkter i livsmedelslagstiftningen som ska tas i beaktande när produkter säljs via en REKO-ring.
I beskrivningen av varje REKO-ring (eller i administratörens anvisningar) finns mera information om respektive REKO-rings verksamhetspraxis.

Bekanta dig med REKO-guiden

Har du frågor om livsmedelslagstiftningen, direktförsäljning eller vidareförädling? Fråga oss!

REKO-ringarnas linjedragningar

I allmänhet används följande linjedragningar i Reko-närmatringarna. Det kan dock förekomma små avvikningar i varje ring beroende på regionens särdrag. Administratören i varje ring har dock beslutanderätten över ringarnas slutgiltiga verksamhetsform.

Etiska linjedragningar gällande djurhållning:

Intensiv uppfödning av produktionsdjur accepteras inte i Reko-närmatringarna, istället föredras Free Range- och ekohållning så långt som möjligt. Speciell uppmärksamhet fästs vid djurens möjlighet att få bete sig artenligt. Man förespråkar fortlöpande möjligheter för rastning samt tillräckligt med utrymme för varje djur,  man ställer sig exempelvis kritisk till båsladugårdar, hönsgårdar för inomhus frigående höns och konventionell grisuppfödning.

Utfodring:

Man strävar efter att använda så mycket som möjligt av inhemska och GMO-fria produkter som djurfoder.
Närmatshalten i de förädlade produkterna som är till salu:
Reko-bagare och övriga förädlare förväntas använda så mycket närproducerade råvaror som möjligt i sina bakverk.

Det här betyder exempelvis användning av etiskt närproducerat mjöl, bär, kött, svamp, frukt och ägg, samt inhemsk mjölk och inhemskt smör.

Fiskeri, försäljning och förädling av fisk:

I REKO-ringarna säljer man endast lokalt fångad fisk som har fångats av en kommersiell fiskare med nödvändiga licenser. Försäljning av fångster från fritidsfiske är inte tillåten. Vad gäller bearbetad fisk är kravet liknande. Till exempel rökning av norsk lax i inre Finland fyller inte kraven. Fiskguiden från Världsnaturfonden WWF fungerar som en etisk grund för tillåtna fiskarter.

Försäljning av bär och svamp:
Skattefri försäljning av inhemska skogsbär, naturprodukter och svampar i Reko-ringarna är tillåten för alla människor på det sätt som stiftas i lag och förordningar.

Återförsäljning:

Återförsäljning är absolut förbjuden i alla ringar. Det här frångår man inte. Producenten får till exempel inte sälja grönsaker producerade på en annan gård vid sidan av sina egna produkter. Däremot är samtransporter möjliga och även önskvärda, såtillvida att varje producent tar hand om framställande (och försäljningen) av sina egna produkter. 

Myndighetskrav:

Producenten är själv ansvarig för alla myndighetskrav, hygienförordningar, skatter och avgifter. Se ovan ”REKO-aktörens guide”.

Transparens:

Producenten ska sträva till att berätta om sin egen produktion så sanningsenligt som möjligt i alla situationer. REKOs kunder har möjlighet att besöka alla medlemsproducenters gårdar, men producentens egna tidtabeller, hygienförordningar och övriga restriktioner ska noteras.

Med dessa linjedragningar strävar vi till att säkra produktens ursprung och etik, samt att säkra närproducenterna en tillräcklig inkomst för de produkter de sålt.