Ekobranschen

Jord- och skogsbruksministeriet har gett ut programmet för ekologisk produktion, Luomu 2.0. Programmet vill svara på den ökade efterfrågan på ekologiska produkter genom att erbjuda fler ekologiska produkter på marknaden samt genom att tillgodose detaljhandelns och yrkeskökens behov. Luomu 2.0 – Finlands nationella ekostrategi för 2030.

Pro Luomu rf är en samarbetsorganisation för aktörer inom ekobranschen, vars uppgift är att gynna ekotillväxten och -utvecklingen i Finland. 

Praktisk information om eko finns på Luomu.fi– portalen som är riktad till såväl konsumenter som yrkesmänniskor (aktörer inom handel, primärproduktion, förädling och yrkeskök).

Finska ekologiska forskningsinstitutet  är ett gemensamt expertnätverk inom Helsingfors Universitet och Naturresursinstitutet Luke, som med sin verksamhet stöder den inhemska ekologiska produktionen i hela matkedjan. Naturresursinstitutet förmedlar forskningsinformation om ekologiska produkter till olika branschers yrkesmänniskor och konsumenter. På Naturresursinstitutets webbplats publiceras Naturresursinstitutets expertnätverkets rapporter, presentationer och bandade föreläsningar om ekologi.

Portaat luomuun-programmet handleder yrkeskök att verka för hållbar utveckling och för att utöka användningen av ekoprodukter. Programmets 5 steg har var och en sina egna minimikrav för användnigsgraden av ekoprodukter.