Företagare inom närmatsbranschen litar på framtiden: eftersträvar konkurrensfördelar med utmärkande produkter

De senaste åren har inte varit lätta för närmatsföretagen, berättar Naturresursinstitutets (Luke) färska undersökning. Företagarna ser dock en ljus framtid. Tilläggsinvesteringar planeras speciellt i Norra-Finland. [rss-cut]

Enligt Lukes LähiKanna-undersökning verkar närmatsföretagens avkastningsutveckling följa jordbrukets allmänna avkastningsutveckling. Bokslutsanalysen och företagarenkäten avslöjade att företagarna upplevde att avkastningen i deras företag försvagats under tidsperioden 2011-2015 och att den för tillfället är nöjaktig.

– Företagen ansåg dock att deras ekonomiska situation kommer inom en nära framtid att utvecklas mot det bättre  och att avkastningen förväntas stiga, berättar Luke:s ledande forskare Pasi Rikkonen, som ansvarat för undersökningen.

Det finns dock regionala olikheter. Enligt företagarnas bedömning hade företag som verkade i Södra-Finland den sämsta ekonomiska situationen och den bästa ekonomiska situationen hade de som verkade i Norra-Finland.

– En av orsakerna till detta är den ökade turismen i Norra-Finland, vilket leder till ökad försäljningspotential. Konkurrenssituationen inom närmatsbranschen är sannolikt också hårdare i Södra-Finland, bedömer Rikkonen

Det finns också mest investeringsplaner i Norra-Finland. De planerade investeringarna inriktades på förnyelsen av den egna produktionsmiljön såsom produktionsmaskiner, anläggningar och inredning samt produktions-, förpacknings- och arbetsutrymmen. Investeringar planerades också för marknadsföring, lager, kundutrymmen, logistik och tillexempel anskaffning av extra åker.

Direktförsäljning lockar –nätbutik ej

Det framkom i undersökningen, att för närvarande är direktförsäljning från egen gård eller från egen affär samt detaljhandel närmatsföretagarnas huvudsakliga distributionskanaler. Över en tredjedel av dem som svarade på enkäten uppgav att direktförsäljning utgör över hälften av företagets helhetsförsäljning. Också företag som ännu inte gör det vill pröva på direktförsäljning. Försäljning av produkter till restauranger och turismföretag samt centralaffärer och partihandeln intresserade också.

– Lite överraskande upplevde man nätbutikerna som mest olönsamma disributionskanaler och de användes också minst till att sälja produkterna, berättar Pasi Riikkonen.

Med hjälp av prisövervakning utredde man ifall det fanns ett klart pristillägg, som kunde locka företagare till direktförsäljningsverksamhet i stället för att anlita andra distributionskanaler. – Den slutsatsen kan inte direkt dras av resultaten, bekräftar Riikkonen.

– I närmaturvalen finns det för det mesta specialprodukter, där pristillägget beror på specialanpassat arbete och troligtvis mera kostsamt handarbete, tillägger forskare Kirsi Korhonen från Luke.

Företagarna upplevde att de kvalitativa produkterna och företagets  placering var de viktigaste konkurrensfördelarna. Inre styrkor som lyftes fram var speciellt företagarens egen yrkeskunskap och motivation. Också företagets särdrag och utmärkande produkter upplevdes som en stark konkurrensfördel.

– Närmatsföretagen är till sin storlek ofta små mikroföretag, som inte har möjlighet att uppnå de fördelarna som finns i massproduktion. Då är det naturligt att söka konkurrenskraft genom att differentiera sin egen produkt eller servicehelhet, berättar Korhonen.

Företagets lilla storlek upplevdes både som fördel och nackdel för dess utveckling. Flexibilitet och snabb reaktionsförmåga ansågs vara en styrka hos ett litet företag. Svagheter är produktionens ringa volym och brist på resurser.

Viljan att växa följde samma trend som framkommit i tidigare undersökningar. Endast var tionde företagare uppgav sig vara tillväxtorienterad. Även om brist på tid och arbetskraft listades som ett klart hinder för utveckling, är tröskeln stor till att anställa ny arbetskraft. Detta accentueras speciellt under en sträng ekonomisk period.

Tilläggsinformation: Ledande forskare Pasi Riikkonen, Luke, tel. 029 532 6480,  pasi.rikkonen@luke.fi, forskare Kirsi Korhonen, Luke, tel. 029 532 6700, kirsi.korhonen@luke.fi

Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista -raportti (Är det lönande att vara närmatsföretagare? – företagares upplevelser av distributionskanalerna-rapport): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-394-9

Lämna en kommentar