Utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet

Inom matbranschen ordnas varierande tävlingsverksamhet på såväl allmänt plan som lokal matproduktion och mer allmänt gällande närmat. Inom närmatsbranschen har det under senare år också uppkommit nya tävlingar. [rss-cut]

Koordineringsprojekt inom närmat vid Åbo Universitets Brahea Centrum genomförde inom närmat en utredning gällande tävlingsverksamhet inom närmatsbranschen. Utredningens syfte var att klargöra tävlingsverksamhet gällande närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder gällande dessa, samt hur man med hjälp av dem kunde öka uppskattningen av mat.

Utredningen koncentrerades på tävlingar som genomförs i Finland, men som stöd för analyseringen jämfördes även några utländska tävlingar inom branschen. Utredningen genomfördes av Invenire Market Intelligence Oy och marknadsundersökare Johanna Tanhuanpää presenterade utredningen och dess resultat under Närmatsforumet i Helsingfors 13.12.2017.

Närmatstävlingarna är ofta riktade antingen enligt produktgrupp eller distrikt. Också målen varierar från att vara produktutvecklings- och utbildningsmässiga till marknadsföringsmässiga eller en kombination av dessa. Genom tävlingar får närmatsbranschen synlighet, vilket också motiverar företagarna att delta. Förväntat marknadsföringstöd är ett välkommet tillägg samt å andra sidan får man genom tävlingarna neutral och allmänt erkänd bedömning om produktutvecklingen.

Tävlingarna ökar speciellt lokalmedias intresse för närmat och dess producenter. Till tävlingarna anknyts ofta sidoevenemang, som främjar tävlingens och deltagarnas synlighet. Enligt utredningen har deltagarens egen aktivitet stor betydelse för marknadsföringen.

– Många deltagare tänkte till exempel att segern automatisk garanterade synlighet och tänkte inte på sin egen roll som aktiv kommunikatör, konstaterade Johanna Tanhuanpää då hon berättade om resultaten.

Speciellt viktigt är företagarens målinriktade nyttjande av tävlingsdeltagande som en del av företagets och dess produkters marknadsföring. Målinriktad företagsverksamhet och lönande affärsverksamhet kräver fortsatt stimulering av åtgång. Tävlingsdeltagarnas huvudmålsättning är sällan seger men synlighet samt kunnande och framlyftande av branschen.

Enligt utredningen ansåg tävlingsdeltagarnarna också att det var en utmaning att tävlingen var så ny, liten eller att den var så dåligt känd. Nyttjandet av segern i en känd tävling skulle vara enklare och motiverande. Johanna Tanhuanpää frågar således: Finns det för många liknande små tävlingar? Framträder någon av dem tillräckligt?

Bekanta dig med utredninen (pdf, på finska)

 

Lämna en kommentar