Toimit yrittäjänä ja haluaisit aloittaa elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja myynnin

Sinulla voi olla suunnitteilla elintarvikkeita myyvän verkkokaupan, kivijalkamyymälän tai liikkuvan myyntipisteen perustaminen tai omien elintarvikkeiden valmistaminen ja myyminen eteenpäin kuluttajille ja vähittäismyyntiin. Vähittäismyyntiin myyminen tarkoittaa esimerkiksi myyntiä kaupoille, ravintoloille, kuntien ruokapalvelulle ja pitopalveluyrityksille. Valmistamasi elintarvike voi puolestaan olla, mihin tahansa tuoteryhmään kuuluva elintarvike kuten leipomotuote, marja-, hedelmä- tai vihannesjaloste, maitovalmiste, liha-, kalatuote tai ruoka-annos. Edellä kuvatut elintarvikealan toiminnat vaativat elintarvikehuoneiston rekisteröinnin.

Tämän kokonaisuuden ohjeistukset koskevat myös yksityishenkilöitä ja sivutoimisia yrittäjiä, joiden toiminta ei täytä pienimuotoisuuden ja vähäriskisyyden periaatteita. Tällöin toiminnan suuruus ylittää 15 000 €/vuosi tai valmistettavat tuotteet ovat helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Tutustu elintarvikealan toiminnan riskiluokitusohjeeseen Ruokaviraston taulukosta (avautuu PDF-tiedostona).

Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja-yhteyshenkilö sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Kysy meiltä!Miten pääsen alkuun?

Rekisteröidy elintarvikevalvontaan tekemällä elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Lomaketta kannattaa kysyä paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta tai hakea kunnan nettisivuilta. Voit aloittaa toiminnan jo ennen elintarvikevalvontaviranomaisen tekemää ensimmäistä tarkastuskäyntiä.  Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarvikevalvontaviranomainen lähettää yritykselle todistuksen liittymisestä suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Elintarvikkeiden ammattimainen valmistus kodin yhteydessä on myös mahdollista, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Toimijan on erotettava ajallisesti ammattimainen elintarvikkeiden valmistus kodin arkielämästä sekä huolehdittava perusteellisesta pintojen ja välineiden puhtaanapidosta. Toimijan tulee tunnistaa ja hallita toiminnan riskit omavalvonnan avulla.

Myös ruoka-annosten valmistaminen myyntiä varten vaatii elintarvikehuoneiston rekisteröimisen eli elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoituksen tekemisen 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pop up -ravintolatoimintaa, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneiston rekisteröintiä, voivat harjoittaa vain yksityishenkilöt. Tutustu pop up -ohjeisiin Ruokaviraston sivuilta.

Apua yrityksen perustamiseen löydät Suomi.fi yrityksen perustamispolusta ja Ruokaviraston sivuilta.


Vähäriskisen toiminnan poikkeukset – eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Suomi on tehnyt kansallisia elintarvikelainsäädännön helpotuksia vähäriskiselle ja pienimuotoiselle toiminnalle liittyen eläinperäisten elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin (MMMa 318/2021). Elintarvikealan toimija voi valmistaa eläinperäisiä tuotteita kuten jogurttia, makkaraa ja muita lihatuotteita sekä kalajalosteita rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa tietyin ehdoin.

Näitä tuotteita voi myydä suoraan kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1 000 kg vuodessa ja 1000 kg ylittävältä osalta 30 %. Lisäksi, tuotteita vastaanottavan vähittäisliikkeen on sijaittava saman maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä, jossa pienimuotoista vähäriskistä toimintaa harjoittava elintarvikehuoneisto sijaitsee. Lisäksi on huomioitava, että lihan tulee aina olla teurastettu hyväksytyssä laitoksessa, mutta sen jatkokäsittely on mahdollista rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa yllä mainituin ehdoin.

POIKKEUS: Jos edellä kuvatut vähäriskisen toiminnan raja-arvot ovat suunnittelemallesi toiminnalle liian tiukkoja ja esimerkiksi haluaisit valmistaa eläinperäisiä elintarvikkeita suurempaan vähittäismyyntilevikkiin kuin maakuntaa vastaavalle alueelle, on toiminnalle haettava elintarvikehuoneiston hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista. Lisätietoja löydät Ruokaviraston sivuilta ja kuntien elintarvikevalvonnasta.


Omavalvonta

Toimija on aina vastuussa omien tuotteidensa ja toimintansa elintarviketurvallisuudesta. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee vaarat, esimerkiksi omavalvonta, laadunhallintajärjestelmä, elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai työohjeet. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset kuten lämpötilat ja jäljitettävyystiedot riittävällä tarkkuudella.

Lisätietoa elintarviketurvallisuuden varmistamisesta ja omavalvonnasta löydät Ruokaviraston sivuilta ja oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselta.

Jos toimialasi on tehnyt Ruokaviraston arvioiman hyvän käytännön ohjeen, voi omavalvonnan korvata sillä kokonaan tai osittain.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja tietojen oikeellisuus ovat toimijan vastuulla. Lisätietoa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä löydät Ruokaviraston sivuilta.

Elintarvikkeiden kuljetus kuuluu osaksi elintarvikehuoneiston toimintaa ja siitä on ilmoitettava elintarvikehuoneiston rekisteröinnin yhteydessä.


Elintarvikkeiden kuljetus

Elintarvikkeiden kuljetuksessa on tärkeää huolehtia kylmä- tai lämpöketjun katkeamattomuudesta, kylmä- tai lämpökaluston riittävyydestä sekä kuljetuslämpötilojen kirjaamisesta esimerkiksi lähtö- ja saapumislämpötilat.

Tuotekohtaiset kuljetuslämpötilat ja sallitut poikkeamat löytyvät elintarvikehygienia-asetuksesta 318/2021 23 §.

Kuljetuslämpötiloissa voi olla lyhytaikainen lämpötilapoikkeama, mikä tarkoittaa korkeintaan 24 tuntia kestävää ja enintään 3 asteen suuruista poikkeamaa lainsäädännön vaatimasta lämpötilasta (Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004).

Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdittava ja siivoussuunnitelman tulee olla osana elintarvikehuoneiston omavalvontaa. Kuljetuskaluston tulee soveltua elintarvikealan toimintaan.


Elintarvikehuoneiston muistilista

  • Elintarvikehuoneiston pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä, eli esimerkiksi metallia, muovia tai kaakelia. Yleisesti ottaen ei puuta.
  • Käsienpesupisteiden tulee olla tarpeeksi lähellä, jotta elintarvikehuoneistossa pääsee pesemään käsiään tarvittaessa.
  • Siivousvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, puhtaita ja ehjiä. Lisäksi niiden säilytykseen ja säännölliseen huoltoon tulee kiinnittää huomiota.
  • Elintarvikehuoneistossa täytyy olla toimiva ilmanvaihto, jota pidetään säännöllisesti puhtaana ja huolletaan tarvittaessa.
  • Kylmäsäilytystilojen tulee olla asianmukaisia ja säilytettäviin tuotteisiin sekä määriin mitoitettuja. Muista lämpötilanseuranta ja sallitut poikkeamat.
  • Eri toiminnot ja pakkaamattomat tuotteet pitää pystyä erottamaan toisistaan joko rakenteellisesti tai ajallisesti. Erillään pitäminen koskee kaikkia tuotteen käsittelyvaiheita varastoinnista valmistukseen ja myyntiin (ml. kuljetus). Tämä voidaan tehdä erillisillä välineillä, astioilla, väliseinillä tai muilla keinoin, jotka estävät tuotteiden ristikosketuksen toisiinsa, jolloin mikrobien ja allergeenien ristikontaminaatio estetään.
  • Elintarvikehuoneiston jätehuolto tulee olla asianmukaisesti järjestetty.
  • Tarvittaessa henkilökunnalle on järjestettävä asianmukaiset pukusuojat.

Elintarvikkeiden valmistaminen kotikeittiössä on mahdollista, kunhan hygieenisistä toimintatavoista sekä valmistuksen ajallisesta erottamisesta muun kodin ruoanvalmistuksen kanssa huolehditaan. Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Kotikeittiön voi rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Kotikeittiöt, joista on tehty elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoitus, kuuluvat Oiva -valvonnan piiriin.


Elintarvikkeiden etämyynti

Etämyynnillä tarkoitetaan kaikenlaista myyntitoimintaa, jossa ostosopimus myyjän ja ostajan välillä tapahtuu niin, että he eivät fyysisesti kohtaa toisiaan. Etämyyntiä ovat esimerkiksi myynti nettisivujen, sosiaalisen median (kuten Reko-lähiruokarenkaat), verkkokaupan, tekstiviestin, lehti-ilmoitusten tai puhelimen välityksellä. Elintarvikkeiden etämyynnissä tulee toimijan rekisteröityä elintarvikevalvontaan tekemällä elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Poikkeuksena on satunnainen vähäriskisten elintarvikkeiden etämyynti (297/2021 10 §) esimerkiksi sosiaalisen median kautta, josta ei rekisteröinti-ilmoitusta tarvitse tehdä.

Lue lisää elintarvikkeiden etämyynnistä Ruokaviraston sivuilta.


Elintarvikkeiden maahantuonti

Elintarvikkeiden maahantuonti on ilmoitusvelvollista toimintaa. Toimijan tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia valvotaan osana kuntien tekemää Oiva-valvontaa. Tutustu lisää tuote- ja tuontimaa kohtaisiin vaatimuksiin Ruokaviraston sivuilta.


Lisätietoa


Esimerkkitilanteita

Minulla on pihvikarjatila. Eläimet teurastetaan hyväksytyssä teurastamossa, jossa myös liha leikataan ja pakataan. Lihat saapuvat tilalleni kylmäkuljetuksena pakattuina. Myyn kaiken lihan tilaltani suoraan kuluttajille. Tuleeko minulla olla erillinen myyntitila?

Ei – Jos lihat on valmiiksi leikattu ja pakattu, myyntitoiminnalle on vaatimuksena riittävät kylmäsäilytystilat niin, että lihojen kylmäketju ei katkea. Tämä tulee kuvata toimijan omavalvonnassa. Erillistä myyntitilaa ei vaadita. Toiminta vaatii elintarvikehuoneiston rekisteröinnin.

Voinko ottaa tilapuotiini myyntiin myös muiden yritysten ja maatilojen tuotteita?

Kyllä voit. Tilapuoti tulee tällöin rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi.

Myyn pakattuja lihatuotteita. Tarvitsenko hygieniapassia?

Et tarvitse. Hygieniapassi vaaditaan vain henkilöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Toki sen suorittaminen on kaikissa tilanteissa suositeltavaa.

Voinko valmistaa elintarvikkeita myyntiin omassa kotikeittiössäni (kodin yhteydessä oleva elintarvikehuoneisto)?

Kyllä voit. Elintarvikkeiden valmistaminen kotikeittiössä onnistuu, kunhan hygieenisistä toimintatavoista sekä valmistuksen ajallisesta erottamisesta muun kodin ruoanvalmistuksen kanssa huolehditaan. Myöskään asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvonta oman toiminnan riskit arvioiden. Jos myyt kotikeittiössä valmistettuja tuotteita ammattimaisesti ja säännöllisesti tai tuotteet ovat helposti pilaantuvia, tulee kotikeittiö rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi.

Voinko säilyttää tilani tavallisessa pakastimessa teurastamolla pakastettua lihaa myyntiä varten?

Kyllä voit – valmiiksi pakastettuja tuotteita voi säilyttää tavallisessa pakastimessa. Huolehdi kuitenkin asianmukaisesta lämpötilanseurannasta eli kirjaa pakastimen lämpötila (enintään. -18 astetta) ruutuvihkoon esimerkiksi kerran viikossa.

Voinko kuljettaa pakastettuja lihatuotteita omalla pakettiautolla?

Kyllä voit. Pakettiauton tulee olla mukana elintarvikehuoneiston omavalvonnassa. Riippuen kuljetusmatkasta autossa tulee olla esim. kylmälaite, -laatikko, jossa on lämpömittari kylmäketjun säilymisen varmistamiseksi. Lähtö- ja saapumislämpötilat tulee kirjata ylös.

Voinko kuljettaa myös muiden yritysten tuotteita?

Kyllä voit. Kuljetustoiminta on sisällytettävä sekä yrityksen elintarvikehuoneiston rekisteröintiin että omavalvontaan. Mikäli autosi (ilman kuormaa) painaa yli 2000 kg, tarvitaan lisäksi liikenneilmoitus ja jos yli 3 500 kg tarvitaan liikennelupa.

Voinko valmistaa oman tilani maidosta tuorejuustoa?

Kyllä – voit valmistaa tuorejuustoa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa. Näitä tuotteita saat myydä suoraan kuluttajille rajattomasti ja paikalliseen vähittäismyyntiin 1000 kg vuodessa ja 1000 kg ylittävältä osalta 30 %. Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus vaatii erityistä huolellisuutta sekä elintarvikehygienian että lämpötilojen suhteen, joita toimijan tulee hallita omavalvonnan avulla.

Minulla on pihvikarjatila ja tilan yhteydessä rekisteröity elintarvikehuoneisto. Eläimet teurastetaan hyväksytyssä teurastamossa, jossa myös liha leikataan ja pakataan. Lihat saapuvat tilalleni kylmäkuljetuksena pakattuina. Myyn osan lihoista kuluttajille sellaisenaan, mutta osan haluaisin jatkojalostaa. Voinko valmistaa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossani jauhelihaa? Ja voinko myydä sitä paikalliseen ravintolaan?

Jauhelihan valmistaminen elintarvikehuoneistossa vaatii erityistä osaamista ja tarkkuutta elintarviketurvallisuuden suhteen, mutta on mahdollista myös rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa. Riskien arviointi ja hallintatoimet on esitettävä omavalvonnassa.

Voit myydä valmistamaasi jauhelihaa 1 000 kg vuodessa paikalliseen vähittäismyyntiin maakunnan suuruisella alueella (esimerkiksi paikalliseen ravintolaan) ja 1000 kg ylittävältä osalta 30 %. Toimituksen mukana tulee olla kaupallinen asiakirja jäljitettävyyden esittämiseksi. Kaikessa kaupan pidettävässä tuoreessa tai pakastetussa, leikatussa ja jauhetussa naudanlihassa tai naudanlihaa sisältävässä jauhelihassa on oltava merkittynä erätunnus sekä ilmoitettuna erikseen naudan syntymä-, kasvatus- ja teurastusmaa tai vaihtoehtoisesti yksi alkuperämaa.

Naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmästä kerrotaan lisää täällä Ruokaviraston ohje naudanlihan jäljitettävyydestä. (avautuu PDF-tiedostona)

Voiko kahvilayrittäjä valmistaa tuotteita raakamaidosta, esimerkiksi leivonnaisia, ja myydä niitä asiakkaille?

Kahvilayrittäjä voi valmistaa sellaisia leivonnaisia raakamaidosta, joiden valmistuksessa tapahtuu pastörointia vastaava lämpökäsittely (vähintään 15 sek. 72 °C). Raakamaito voi olla peräisin maitotilalta tai maitoalan laitoksesta.

Ravintoloitsija haluaa ostaa naapurissaan olevalta maitotilalta ternimaitoa ja valmistaa siitä ravintolassaan jälkiruokajuustoa (esim. uunijuustoa). Voiko maitotila myydä ternimaitoa ja jos voi, millä ehdoilla?

Kyllä, maitotila voi myydä tuoretta tai jäädytettyä ternimaitoa ravintolaan, kun se käytetään pastörointia vastaavalla tavalla kuumennettaviin tuotteisiin. Tilan tulee huomioida jäädyttäminen omavalvonnan kuvauksessa. Jäädytetty ternimaito on säilytettävä vähintään -12 asteessa. Astioihin tulee tehdä pakkausmerkinnät, joista löytyy tietoa Ruokaviraston nettisivuilta, raakamaidon ja ternimaidon myyntiohjeistuksesta.

Minulla on matkailuyritys. Haluaisin järjestää matkailijoille ruoanvalmistuskursseja yritykseni ravintolan keittiössä. Onko tämä mahdollista?

Kyllä. Voit järjestää ruoanvalmistuskursseja matkailuyrityksesi keittiössä, kunhan huolehdit toiminnan hygieenisistä tavoista, kuvaat asian omavalvonnassasi ja esittelet, miten mm. ristikontaminaatiolta vältytään. Ravintolatoiminnasta olet tehnyt elintarvikehuoneiston rekisteröinti-ilmoituksen.

Miten tiheästi minun tulee seurata ja kirjata ylös kylmätilojen lämpötiloja?

Lämpötilojen seurantatiheys valitaan omavalvonnassa käytännön kokeilun ja mittauksien perusteella. Aluksi mittauksia tehdään tiheästi, esim. 1 krt/päivä. Sopivien olosuhteiden löydyttyä mittaustiheyttä voidaan harventaa esim. 1 krt/viikko.

Kylmävaraston termostaatti on mennyt rikki. Mitä teen varastossa oleville tuotteille?

Selvitä ensin lämpötilojen seurantakirjanpidosta milloin kylmävarasto on todistetusti ollut toiminnassa. Riippuen tästä ajasta tulee tuotteiden hävittämistä tai välitöntä siirtoa toimiviin kylmätiloihin harkita. Kysy tarvittaessa neuvoa paikallisesta elintarvikevalvonnasta. Kannattaa mitata tuotteiden pintalämpötila sekä varaston lämpötila riskinarvioinnin tueksi heti kun huomaat laitteen rikkoontumisen.